Начало

През 2013 год. специалност Немска филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски” празнува своя 90-годишен юбилей. Този юбилей е тясно свързан със 125-годишнината от създаването на нашия Университет, тъй като немският език присъства в учебните планове още от неговото създаване през 1888 год.

Първоначално специалност Немска филология се предлага в създадената през 1923 год. Катедра по немска филология към Историко-филологическия факултет на Университета.

Днес обучението по специалността се осъществява в сформираната през 1999 год. Катедра по германистика и скандинавистика на Факултета по класически и нови филологии.

От учебната 2013/14 год. Специалността носи името Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици”.

Специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици” предлага образователни програми за двете академични степени: бакалавърска и магистърска, както и за образователната и научна степен „доктор“.

На разположение на студентите са книжните фондове на Централната университетска библиотека, на библиотека „Филологии“, както и на Германската и Австрийската библиотека на университета.

Специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици” подпомага чрез професионалната реализация на своите абсолвенти процесите на европейското развитие на страната ни.

Международно сътрудничество и научна дейност

Специалността Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици” на Катедрата по германистика и скандинавистика поддържа интензивни контакти с университети в цяла Европа, както и с водещи научни институции в страната и в чужбина, активно участва в европейските програми за студентска мобилност ЕРАЗЪМ и ЛИНГВА и организира собствени програми за обмен с университети в Германия, Люксембург, Португалия, Естония, Италия и Унгария.

Преподавателите от специалността развиват интензивна научна дейност, регулярно участват в национални и интернационални конференции, симпозиуми и други научни форуми, поддържат активно сътрудничество и научно партньорство със сродни научно-преподавателски звена от реномирани чуждестранни университети. Партньорските отношения с университетите в Хамбург,  Сарбрюкен, Кьолн, Лайпциг, Йена и Берлин се радват на дълга традиция. Студентите и докторантите на специалността имат много възможности за частично обучение в тези университети и участие в летни университетски курсове по немски език, литература и култура. Освен това се насърчава академичният обмен на  преподаватели и изследователи, на научна литература и учебни програми. В специалността активно се развива и съвместна проектна дейност с колеги германисти от Германия, Австрия, Франция, Испания и Израел.