Докторска степен

Обучение в образователната и научна степен „доктор“

Oбучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ се провежда по индивидуален план и включва изготвянето на дисертационен труд в научните области езикознание, литературознание и културознание. Публичната защита на дисертацията и присъждането на образователната и научна степен „доктор“ се осъществява по реда, постановен в Закона за развитие на академичния състав в Република България.