Магистър

Обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“

Специалност: Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици”

Магистърска програма: Език – култура – превод

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Магистърската програма „Език – култура – превод“ е адресирана към завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по Немска филология, както и към бакалаври от други филологически и нефилологически специалности, владеещи много добре писмено и говоримо немски език и имащи среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър (4,00).

В програмата са предвидени три модула, които предлагат различни взаимно допълващи се акценти и оформят интердисциплинарния характер на магистратурата.

Модулът „Език“ има за цел да задълбочи погледа върху контрастивното изследване на немския и българския език, да запознае с лингвистиката и стилистиката на текста, да представи принципите на създаване на научен текст на немски език.

Модулът „Култура“ включва дисциплини, които дават възможност на студентите да обогатят познанията си в областта на актуалните културни теории и проблеми на културата в условията на глобализиращия се свят и същевременно ги запознават с конкретни културни и литературни феномени и техния съвременен прочит, както и с разнообразни елементи от историята на културата и литературата в немскоезичното пространство. Важен акцент в модула е дисциплината „Междукултурна комуникация”, насочена към изграждане на компетентност за ефективно осъществяване на междукултурно общуване, включително чрез превод.

Модулът „Превод“ обхваща дисциплини, които имат за цел да задълбочат познанията на студентите за прeвода като междуезиков и междукултурен трансфер, да усъвършенстват уменията им за превод от немски на български и от български на немски език на широк спектър от актуални в преводаческата практика видове текст (обществено-политически, юридически, икономически, литературен, аудио-визуален), да развиват умения за устан (консекутивен и симултанен превод), както и да запознаят с особеностите при редактиране на преводен текст. В съответствие с тенденциите в развитието на съвременния пазар на услуги, базирани върху превод, модулът предлага също така дисциплини, свързани с усвояване на умения за използване на дигитални ресурси и специализиран софтуер в преводаческата дейност, както и с овладяване на основаващи се върху превод форми на набиране и обработка на информация. В преподаването на тези дисциплини се включват и експерти от практиката. В модула е предвиден стаж по Превод, който студентите имат възможност да провеждат в реална работна среда във водещи преводачески агенции в град София.

Програмата завършва със защита на магистърска теза по тема, свързана с един от трите изучавани модула.

С придобитата по време на магистърската програма квалификация завършилите могат да намерят професионална реализация като преводачи с немски език, редактори в издателства, сътрудници в средствата за масова информация, езикови и културни експерти, преподаватели във висши училища, изследователи в научни институти и др.

 

Приемният изпит за програмата се провежда в две части. Първата се състои в писмен изпит – превод от немски на български език на публицистичен текст. Успешно издържалите писмения изпит се допускат до устен изпит (събеседване). Въпросите от събеседването имат за цел да проверят: говорните умения по немски език; общокултурната осведоменост; мотивацията на кандидата за магистърската програма.

Класирането на кандидатите става въз основа на бала, получен от средно аритметично от: общия успех в дипломата за завършена бакалавърска степен и средната оценка от двете части на изпита.

Приемен изпит полагат и кандидатстващите само за платена форма на обучение.

 

Научете повече на:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/uchebni_planove/nemska_filologiya

 

Ръководител на магистърската програма: доц. д-р Ренета Килева

тел.: 9308 294

e-mail: r_kileva@yahoo.com