Бакалавър

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Катедра Германистика и скандинавистика

Бакалавърска специалност:

Немска филология с избираем модул “Скандинавски езици”

Специалност Немска филология с избираем модул “Скандинавски езици” е насочена към желаещите да упражняват професии, свързани с немския език, литературата и културата на немскоезичните страни – Германия, Австрия и Швейцария, както и с езици и култури на държави от скандинавския север – Дания, Швеция, Норвегия.

Приемът се извършва чрез полагане на конкурсен изпит по немски език или с оценка от държавния зрелостен изпит по немски език (подробна информация на https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem).

Обучението продължава 4 години  (8 семестъра) и е организирано на модулен принцип.

Общата филологическа подготовка на студентите се осъществява в шест задължителни модула:

√ Модул „Лингвистика” въвежда  в немското езикознание и  развива умения за описание и анализ на структурните и функционалните особености на съвременния немски език.

√ В дисциплините от модул „Теория и история на литературата” се разискват теми, свързани с различни епохи и направления в развитието на немскоезичната литература, със спецификата на отделни автори, произведения и жанрове. Формират се умения за работа с литературни текстове и литературоведски методи, както и интерпретативни способности, дискусионна култура и трайни навици за решаване на изследователски задачи.

√ В модул „Съвременен немски език – практически курс” студентите развиват и усъвършенстват уменията си за използване на немски език в ежедневен и   професионален контекст. В преподаването участват и лектори от Германия и      Австрия.

√ Модулът „Теория и практика на превода” задълбочава езиковата компетентност на студентите по немски и български език и изгражда умения за междуезикова и междукултурна комуникация.

√ Модул „Странознание и културна история” запознава студентите с развитието на културните процеси в немскоезичните страни. Представя се преглед на     политическата и културна история на Австрия, Германия и Швейцария. Обръща се внимание на отделни аспекти от обществения живот на тези страни – политика, икономика, медицина, религия и изкуство.

√ Модулът Втори чужд език предоставя възможност на студентите да разширят     чуждоезиковата си компетентност, изучавайки по избор английски, френски,    италиански, нидерландски, испански, португалски, руски или други езици. Целта на    обученето в този модул е овладяването на знания по съответния език до ниво C 1.1.

За специалната подготовка на студентите са предвидени два специализиращи и два профилиращи избираеми модула:

 

√ В зависимост от успеха от следването си в първите два семестъра на обучението студентите имат възможност да изберат специализиращия модул “Втори чужд език –скандинавски (норвежки/шведски/датски)”, в рамките на който да развият чуждоезикови компетентности по избрания скандинавски език, които да са   съпоставими с водещия чужд език – немски.

√ В специализиращия модул „Дигитална хуманитаристика” студентите могат да    получат допълнителни знания и умения за прилагане на съвременни   информационни и комуникационни технологии в области като обучение, превод,     изучаване на чужд език, езикознание, културология и др.

√ В  модул „Преводачески профил” студентите придобиват професионална   квалификация в областта на превода в двойката езици немски-български.   Обучението е съобразено с най-съвременните изисквания към професията на         преводача и се провежда в сътрудничество с водещи преводачески агенции.

√ Модул „Педагогически профил” осигурява необходимата теоретико-практическа    подготовка на бъдещите учители по немски език и литература за всички степени на българската образователна система.

По време на следването си студентите имат възможност да  натрупат образователен, езиков, културен опит в други европейски страни, като участват в европейската програма за студентска мобилност „Еразъм” или в други форми на студентски обмен по линия на двустранните договори на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с университети в немскоезичните страни.

Основна цел на обучението в специалност Немска филология с избираем модул “Скандинавски езици” е студентите да усвоят знания, умения и компетентности, които да ги направят конкурентноспособни на пазара на труда. Катедра „Германистика и скандинавистика” поддържа активни контакти с потенциални работодатели, които периодично представят информация за своята дейност, за свободни работни и стажантски позиции и подпомагат професионалната ориентация на студентите.

Завършилите Немска филология с избираем модул “Скандинавски езици” намират широка професионална реализация като преподаватели, преводачи и редактори; езикови и културни експерти; журналисти и кореспонденти; служители в различни държавни институции, в дипломатически представителства у нас и зад граница; специалисти за туристическия бизнес; експерти и консултанти в наши и чуждестранни фирми и др.

За повече информация вижте сайта на катедрата.